logo
EKO easy - static
Ochrona środowiska
zdjecie Prowadzimy szkolenia z wszystkich zagadnień dotyczących ochrony środowiska.
Poniżej znajdziecie Państwo kilka przykładowych tematów szkoleń, które są w naszej stałej ofercie.
1. Wymagania prawne i obowiązki środowiskowe
• Ochrona środowiska zgodnie z wymogami POŚ
Szkolenie kompleksowo omawiające obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców związane z wymogami prawa ochrony środowiska. Przedstawione zostaną szczegółowo raporty, pozyskiwanie danych i wprowadzanie ich do dokumentacji, kalendarz sprawozdawczy oraz komunikacja z urzędami.
• Gospodarka odpadami
Kompleksowe szkolenie obejmujące całościowo zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwie. Poruszane tematy dotyczą zarówno firm z sektora MSP jak i dużych firm działających w oparciu o pozwolenia środowiskowe. Uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarki odpadami w firmie.
• Reach
Kompleksowe szkolenie omawiające całościowo tematykę związaną z rozporządzeniem Reach. Metody klasyfikacji substancji, oznakowanie, obowiązki producentów, importerów, sprzedawców i dalszych użytkowników; karty charakterystyki, scenariusze narażenia; rejestracja początkowa i właściwa.
• KOBIZE
Szkolenie kompleksowo omawiające strukturę systemu KOBIZE: sposób zakładania konta, raportowania, wprowadzania danych do formularza, pozyskiwania danych do bazy. Powiązanie raportowania KOBIZE z systemem opłatowym za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
• Gospodarka chemikaliami i odpadami chemicznymi w firmach.
Szkolenie porusza kwestie związane z bezpiecznym zarządzaniem chemikaliami począwszy od kontroli dostaw poprzez magazynowanie i operowanie chemikaliami, aż po utylizację odpadów chemicznych. Przedstawione zostaną zasady postępowania z chemikaliami z uwzględnieniem przepisów BHP, oraz krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych (REACH, CLP, ustawa o substancjach chemicznych).
• Decyzje i pozwolenia środowiskowe
Omówione zostaną wszystkie rodzaje pozwoleń i decyzji środowiskowych, wnioski i dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwoleń a także zakres pozwoleń i obowiązki narzucone na przedsiębiorców w pozwoleniach: analizy środowiskowe, monitoring, archiwizowanie danych, sprawozdawczość.
• Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie
Szkolenie omawiające kwestie gospodarowania ściekami w zakładach oraz zasady korzystania z zasobów wodnych; pozwolenie wodno prawne, obowiązki przedsiębiorców korzystających z zasobów wodnych; analizy ścieków przemysłowych, obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjn.
• Emisja do powietrza - obowiązki przedsiębiorców
Szkolenie omawiające kwestie emisji do powietrza gazów i pyłów zarówno z instalacji na terenie zakładów jak i urządzeń czy środków transportu. Omawiane są kwestie kwalifikacji instalacji pod kątem wymaganych pozwoleń, zgłoszeń.
Szkolenie porusza także obowiązki prowadzących instalacje w świetle nowych przepisów. Rodzaje instalacji a uregulowania prawne (pozwolenia, zgłoszenia), sposoby określania emisji, kryterium emisyjne, sprawozdawczość, pozyskiwanie danych, opłaty. Ograniczanie emisji.
• Ochrona środowiska dla placówek medycznych
Szkolenie omawiające szczegółowo zagadnienia ochrony środowiska dotyczące jednostek medycznych, ZOZ, gabinetów. Omówione zostaną zagadnienia związane z raportowaniem do urzędów, gospodarką odpadami i opłatami środowiskowymi.
• Działalność gospodarcza a oddziaływanie na komponenty środowiska naturalnego
Ogólne szkolenie środowiskowe omawiające wpływ prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko naturalne, rodzaje zanieczyszczeń i związane z nimi pozwolenia środowiskowe; raportowanie związane z oddziaływaniem na środowisko.
• Instalacje IPPC- wymagania początkowe, rozwiązania środowiskowe
Kompleksowe szkolenie dla firm eksploatujących instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego lub firm prowadzących inwestycję, dla której jest wymagane posiadanie pozwolenie zintegrowanego. Omówione zostaną szczegółowo: konstrukcja pozwolenia, zakres informacji i zobowiązań wynikających z jego posiadania; rozwiązania proekologiczne zmniejszające wpływ na środowisko wymagane przy budowie instalacji IPPC.
• Gospodarka odpadami w Gminach - obowiązki Jednostek Samorządu Terytorialnego
Kompleksowe szkolenie omawiające obowiązki jednostek samorządowych jak gmin, powiatów, województw związane z nową ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Omówimy szczegółowo nie tylko obowiązki samorządów ale i mieszkańców oraz działających na terenie przedsiębiorców.

2. Systemy zarządzania środowiskowego
• System zarządzania środowiskowego zgodnie z EN ISO 14001
Szkolenie omawia tematykę związaną z wdrożeniem wymagań normy ISO 14001 w przedsiębiorstwie pod kątem zgodności z wymaganiami POŚ oraz kwestię zarządzania i nadzoru nad ochroną środowiska za pomocą systemu ISO 14001. Omówiona zostanie struktura normy ISO 14001 a także dokumenty wymagane normą jak identyfikacja aspektów środowiskowych, ocena zgodności; przedstawiona zostanie procedura audytowania.
• System zarządzania środowiskowego zgodnie z EMAS
Szkolenie porusza kwestie związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Przedstawione zostaną wszystkie wymagania jakie musi spełnić instytucja aby wdrożyć system. Pokażemy różnice i podobieństwa z zarządzaniem środowiskiem zgodnie z ISO 14001 oraz drogę wdrożenia systemu EMAS dla firm posiadających ISO 14001 jak i wdrażających system po raz pierwszy.
• Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i BHP
Szkolenie omawiające funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, BHP i środowiskiem zgodnie z normami ISO 90001, ISO 18001 i ISO 14001. Omówione zostaną elementy wspólne norm, dokumentacja systemowa wymagana normami oraz procedura audytowania systemów; rola i zadania pełnomocnika.

3. Sprawozdawczość środowiskowa
• Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców
Szkolenie praktyczne o charakterze warsztatowym poprzedzone krótkim wprowadzeniem teoretycznym. W Ramach zajęć nauczymy Państwa wypełniania sprawozdań, pozyskiwania i wyliczania danych, pisania pism przewodnich oraz prawidłowego raportowania do urzędów. Praca w oparciu o obowiązujące formularze sprawozdawcze.
• Raportowanie emisji zgodnie z KOBIZE
Szkolenie warsztatowe z raportowania emisji z krótkim wykładem o charakterze wprowadzającym do zagadnienia KOBIZE. W ramach warsztatów nauczymy się zakładać konto w krajowej bazie oraz wprowadzać dane dotyczące emisji do elektronicznej wersji raportu. Przedstawimy sposób pozyskiwania danych do raportów oraz metody liczenia emisji zgodnie z przyjętymi przez prawo zasadami.
• Opłaty środowiskowe
Szkolenie ma charakter warsztatowo - wykładowym. W ramach szkolenia nauczycie się Państwo wyliczać opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, wypełniać stosowne zestawienia i składać dokumentację do urzędów.
• Kontrole środowiskowe
Tematem szkolenia są organy kontrolne, zakres i uprawnienia, dokumentacja podlegająca kontroli, przygotowanie do kontroli; sankcje i kary administracyjne wynikające z ustawy POŚ i innych; kontrola wypełniania obowiązków zapisanych w decyzjach; analizy środowiskowe i sposób przedstawiania wyników; zapisy z instalacji.

4. Proekologia i innowacje
• Procesy inwestycyjne a wymagania środowiskowe
Planowanie procesów inwestycyjnych w przemyśle pod kątem wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska; kształt i wielkość inwestycji a decyzje środowiskowe; procedura wnioskowania o wydanie decyzji, zbieranie danych, przygotowywanie dokumentacji, ekspertyzy.
• Projektowanie linii technologicznych a wymagania środowiskowe
Projektowanie instalacji produkcyjnych z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z dziedziny ochrony środowiska. Ekonomiczne korzystanie z zasobów, ograniczanie wpływu instalacji na środowisko naturalne zgodnie z BAT; rozwiązania proekologiczne w tym oszczędzające energię.
• Innowacje ekologiczne - korzystna inwestycja
Sposoby modyfikacji instalacji przemysłowych pod kątem działań proekologicznych;. optymalizacja środowiskowa i ekonomiczna instalacji i procesów przemysłowych; rozwiązania zmniejszające zużycie mediów i emisję zanieczyszczeń; wsparcia finansowe w ramach środków UE.

Jeżeli nie znaleźliście Państwo tematu, który was interesuje prosimy o kontakt, dostosujemy temat szkolenia do Państwa potrzeb.
space
space
Osoba kontaktowa
Michał Deka
tel.: +48 600 823 001
mail: biuro@ekoeasy.pl

button
 
© EKO easy 2013. All right reserved.
projektowanie stron internetowych: www.luczak.pl